ข้อปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

ข้อปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

ข้อปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

ข้อปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

 1. ผู้จำหน่ายอิสระต้องยึดมั่นในกฏระเบียบและข้อบังคับ ตามที่กำหนดในแผนธุรกิจ บริษัท กรีนเวลท์ เฮลท์แคร์ อย่างเคร่งครัด
 2. ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่พูดจาอวดอ้างเกินความเป็นจริงที่รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากทางบริษัทฯ
 3. ผู้่จำหน่ายอิสระต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามราคาที่บริษัทฯกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยไม่ขายตัดราคา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมธุรกิจ
 4. ผู้จำหน่ายอิสระไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการวางขายผลิตภัณฑ์กรีนเวลท์ ในราคาต่ำกว่าราคาขายปลีก ในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ในร้านค้าออนไลน์ หรือวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของบริษัทฯ
 5. ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่พูดเกินจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ในการนำเสนอหรือสาธิตให้กับลูกค้า
 6. ผู้จำหน่ายอิสระไม่ชักชวนให้ผู้อื่นเปลี่ยนสายงาน เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งและเป้นผลเสียโดยรวมกับการดำเนินธุรกิจ
 7. ผู้จำหน่ายอิสริต้องเอาใจใส่ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องแก่บุคคลในสายงานพร้อมทั้งการจัดการประชุมย่อยและฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้่ ความเข้าใจในการทำงาน
 8. ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่อาศัยเครือข่ายของสมาชิกเป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจของบริษัทฯ
 9. ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่ตักตุน หรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์มากกว่าจำนวนเพื่อจำหน่ายในแต่ละเดือน
 10. ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่ชักชวนผู้อื่นซื้อสินค้าจำนวนมากเพื่อหวังประโยชน์ทางธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึงความต้องการแท้จริงของสมาชิกหรือผู้บริโภค
 11. ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่ละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าของบริษัท กรีนเวลท์ เฮลท์แคร์ จำกัด รวมถึงผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ หากไม่ได้รับการอนุญาตจาทางบริษัทฯ
 12. การยกเลิกธุรกิจ หากสมาชิกของ บริษัท กรีนเวลท์ เฮลท์แคร์ จำกัด มีความประสงค์จะยกเลิกธุรกิจ สมาชิกมีสิทธิที่จะคืนสินค้าในสภาพที่ขายต่อได้ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ชุดคู่มือหรืออุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจมายังบริษัทฯ โดยจะต้องเป็นสิ่งที่ซื้อจากบริษัทฯ ภายในเวลา 30 วัน นับก่อนวันที่ท่านแจ้งยกเลิกธุรกิจ และบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินแก่สมาชิกภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สมาชิกใช้สิทธิคืน ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์หักค่าดำเนินการได้ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด และมีสิทธิหักลบกลบหนี้ใดๆ อันเกี่ยวกับสัญญาตามมาตรา 23 ของ พรบ.ฯขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ที่ผู้จำหน่ายอิสระจะต้องชำระได้
 13. การจำหน่ายสินค้า เมื่อมีการจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภค ซึ่งมิใช่สมาชิกด้วยกัน จะต้องมีเอกสารสัญญาซื้อขายที่ถูกต้อง อันมีสาระสำคัญว่าจะต้องมีการรับประกันความพึงพอใจ และรับคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน โดยสมาชิกจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้ผู้บริโภค และนำสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับคืนสินค้า ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิหักค่าดำเนินการและผลประโยชน์ที่ได้จ่ายไปแล้ว ไม่เกินอัตรารที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 14. การเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกบริษัทฯ จะยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสมาชิก เพื่อเป็นการเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งมากว่าดังนี้
  1. สมาชิกให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในใบสมัคร
  2. สมาชิกฝ่าฝืนกฏระเบียบและข้อปฏิบัติของบริษัท
  3. สมาชิกได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
  4. กรณีที่สมาชิกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ หรือแผนการตลาดอย่างบิดเบือนร้ายแรง
  5. สมาชิกกระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียหายในการประกอบกิจการ
  6. รบกวนองค์กรสมาชิก ทั้งในสายงานตนเอง และสายงานอื่น
  7. ให้ร้าย หรือทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและบริษัทฯ (การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป้นสมาชิกของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับสิทธิที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากการเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเพิ่มพูนขึ้นก่อนหรือหลังการเพิกถอนนั้น และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องทราบเป้นลายลักษณ์อักษร)
 15. มาตรการลงโทษ
  • ขั้นที่ 1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
  • ขั้นที่ 2 งดรับการรักษายอดในเดือนนั้นๆ และไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นในเดือนนั้นๆ ด้วยเช่นกัน
  • ขั้นที่ 3 ปลดออกจากการเป็นสมาชิก (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลดสมาชิกผู้ใดผู้หนึ่งตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อบริษัทฯ พิสูจน์ได้หรือมีเหตุอันควรเชื่อถือได้ว่ามีพฤติกรรมตามข้อ โดยสมาชิกที่ถูกปลดออกจะได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ล่าสุดของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้แก่บริษัทฯ) มาตรการลงโทษนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดบทลงดทษโดยวิธีใดตามดุลยพินิจ
 16. การโอนสิทธิของการเป้นสมาชิกบรษัท กรีนเวลท์ เฮลท์แคร์ จำกัด
  1. สมาชิกสามารถโอนสิทธิของการเป้นสมาชิกกรีนเวลท์ให้กับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ผู้รับโอน คือผู้ที่ระบุไว้ในใบสมัครหรือญาติพี่น้องเท่านั้น และผู้รับโอนสิทธิต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของการสมัครสามาชิกใหม่ทุกประการ
  2. ทุกครั้งที่มีการโอนสถานภาพสมาชิกจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน และบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการอนุมัตินั้น ท้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทฯ
  3. กรณีสมาชิกเสียชีวิต บริษัทจะโอนมรดกทางธุรกิจให้กับทายาทหรือผู้ที่ถูกระบุชื่อในใบสมัคร

 

 

“กรีนเวลท์ ธุรกิจอิสระด้านเวลาและการเงิน”

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาปลูกผมนีโอแฮร์ โลชั่น

 

นีโอแฮร์สเปรย์ขนาด 120 ml : 3 ขวด

นีโอแฮร์ เป็นสเปร์ยปลูกผม บำรุงรากผมและแก้ไขปัญหาสำหรับคนผมร่วง ผมบาง ผมน้อย หัวล้านจากสภาวะต่างๆ และจากพันธุกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อใช้อย่างมีวินัยเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ได้ผลไวขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลการวิจัยของ พ.ต.อ.นายแพทย์ไพบูลย์ มะระพฤกษ์วรรณ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อันยาวนานทางด้านการรักษาผู้ป่วยด้านศัลยกรรมและ การดูแลรักษาสุขภาพด้านยาเวชภัณฑ์ ตลอดจนมีความรู้ด้านสมุนไพร จึงทำให้มีผลงานวิจัยและเกิดนวัตกรรมการนำสมุนไพรมาประยุกต์กับการแพทย์สมัยใหม่ให้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องผมและหนังศรีษะได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และใช้ได้อย่างปลอดภัย

♨คุณสมบัติ♨

 • สกัดจากสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อเส้นผมและหนังศรีษะ
 • สามารถแก้ปัญหาคนผมร่วง ผมบาง ผมน้อย และหัวล้านได้ตรงจุดและได้ผลดีเยี่ยม
 • กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต เสริมสร้างรากผมให้แข็งแรง

 

✳ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มาตรฐาน GMP ✳

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มาตรฐาน GMP

GMP คือ มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ เป็นเกณฑ์ควบคุมการผลิต (Goods Manufacturing Practice) ตลอดจนกระบวนการควบคุมให้ปฏิบัติตามของกองบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์แห่งรัฐหรือชุมชนนั้นๆ เพื่อการวิจัย การผลิต การบริโภค และการประกอบการค้าที่ดีขึ้น รายการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบและปฏิบัติตาม แตกต่างกันบ้าง ในแต่ละชุมชน แต่จุดมุ่งหมายในการสร้างมาตรฐาน GMP ขึ้นอยู่กับการลดความเสี่ยงในปัจจัยและวัสดุที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค โดยกำหนดให้มีมาตรฐานทางสาธารณะที่สะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จีเอ็มพี เรียกว่า ระบบบริหารงานคุณภาพ เริ่มแรกนั้นใช้เป็นกระบวนการควบคุมวัตถุมีพิษและวิธีการทางเภสัชกรรม

✳ มีเลขทะเบียนจดแจ้ง เลขที่ 10-1-6100049438 ✳

มีเลขทะเบียนจดแจ้ง เลขที่ 10-1-6100049438

 

สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ 4 ชนิด มีส่วนประกอบสำคัญ คือ ?

สมุนไพรธรรมชาติ 4 ชนิด

สารสกัดจากโสมขาว

โสมขาว

สารสกัดธรรมชาติจากโสมขาว ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตของเซลล์บริเวณหนังศรีษะทำให้รากผมได้รับสารอาหารส่งผลให้รากผมมีการตื่นตัวเร่งการงอกของเส้นผม พร้อมการบำรุงรากผมให้แข็งแรง ลดการหลุดร่วงของเส้นผม ช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมใหม่

สารสกัดจากแคนตาลูบ

แคนตาลูป

สารสกัดธรรมชาติจากแคนตาลูป ช่วยเร่งการงอกของเส้นผมให้ยาวและดกดำแข็งแรง ยับยั้งการหลุดร่วง

สารซอร์พาลเมตโต

สารซอร์พาลเมตโต จากเมล็ดปาล์มใบเลื่อย

สารสกัดจากธรรมชาติของเมล็ดปาล์มใบเลื่อยในแถบยุโรป ลดการทำงานของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนในผู้ชาย ช่วยลดและยับยั้งการหลุดร่วงของเส้นผมจากสาเหตุทางพันธุกรรมได้

แฮร์ทรีทเมนท์เว็กซ์

น้ำมันมะพร้าวและน้ำผึงป่า

สารสกัดธรรมชาติจากมะพร้าวและน้ำผึ้งป่า ช่วยซ่อมแซมพร้อมการบำรุง เส้นผมและปกป้องการทำลาย จากแสงแดดและมลภาวะภาย นอกรักษาเส้นผมที่แห้งและแตกปลาย และบำรุงเส้ยผมได้อย่างล้ำลึก บำรุงหนังศรีษะให้มีความชุ่มชื่น ลดปัญหาความมันของหนังศรีษะ เพื่อผมนุ่มสลวยเป็นเงางาม

นีโอแฮร์ ยาปลูกผมที่ดีที่สุด

” สเปรย์ปลูกผมและบำรุง รักษารากผม นีโอแฮร์โลชั่น ขนาด120 ml. (1ขวด / ใช้ได้1 เดือน) หยุดใช้ผมไม่ร่วง “

สมัครเป็นสมาชิกนีโอแฮร์ โลชั่น วันนี้… รับสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย

 • ต่อที่ 1 สมาชิกซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทุกรายการใน ราคาพิเศษสุด!
 • ต่อที่ 2 สมาชิกรับเงินรายได้ค่าคอมมิชชั่นทุกเดือนจากยอดขายทั้งหมดของตนเองและลูกทีมแต่ละคนในระดับ S-SG โดยรับเงินรายได้แต่ละตำแหน่งสูงสุด (ไม่รวมกำไรขายปลีก)
 • ต่อที่ 3 สมาชิกรับโบนัสพิเศษจากการสะสมคะแนนทีม 8-40 คะแนน แลกได้ 6,000 – 100,000 บาท
 • ต่อที่ 4 สมาชิกรับสิทธิการคุ้มครองอุบัติเหตุวงเงินมากถึง 320,000 บาท
 • ต่อที่ 5 สิทธิการขึ้นสู่ผู้บริหารระดับสูงในระดับ SG-CXD พร้อมเงินรายได้จากยอดขายรวมเฉพาะลูกทีมแต่ละคนในระดับ SG – CXD มากถึง 20 กว่า%
 • ทุกตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลย
 • โอนมรดกของสมาชิกสู่ทายาทได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร
  ถ่ายเอกสารแล้วขีดคร่อมด้วยว่า “ใช้ในการสมัครนีโอแฮร์เท่านั้น” ลงชื่อรับรองสำเนา แล้วถ่ายรูปส่งในไลน์ได้เลยค่ะ
 • ค่าสมัคร 100 บาทตลอดชีพ เมื่อขึ้นตำแหน่งแล้วทุกตำแหน่งมีการประกันชีวิตทุกคน

หากท่านสนใจจะเริ่มทำธุรกิจกับเรา โปรดอย่ารอช้า รีบศึกษา ตัดสินใจ และติดต่อเรา เพื่อเริ่มธุรกิจของตัวท่านเองทันที โอกาสแห่งความสำเร็จอยู่ในมือท่านแล้วค่ะ

#มีปัญหาศีรษะล้าน ผมร่วง ผมบาง นีโอแฮร์! ชื่อนี้มั่นใจ! 660 บาท เห็นผลภายใน 1 เดือน!

ติดต่อสอบถามตัวแทนจำหน่ายกรีนเวลท์ได้ที่….

โทร./ไลน์  0882944259

ไลน์แอ็ด : @gwthailand

เว็บไซต์เครือข่ายสมาชิกตัวแทนจำหน่ายกรีนเวลท์

 เว็บไซต์ https://www.neohairspray.com 
 เว็บไซต์ https://www.นีโอแฮร์โลชั่น.com 
 เว็บไซต์ https://www.gwthailand.com 
 เว็บไซต์ https://www.neohairherb.com 
 เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/pphairshop
 เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/gwthai
E-mail : sale@gwthailand.com

 ผลิตภัณฑ์จดแจ้ง อย. เลขที่ 10-1-6100049438
 เว็บไซต์นี้ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered จากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลูกค้ามั่นใจใช้บริการ..

#จัดส่งเคอรี่ทั่วประเทศ #มีบริการเก็บเงินปลายทาง #สมาชิกราคาพิเศษ!

สมัครสมาชิกนีโอแฮร์

“ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเราค่ะ”

โทรสอบถาม