ข้อปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

ข้อปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

ข้อปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

ข้อปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

 1. ผู้จำหน่ายอิสระต้องยึดมั่นในกฏระเบียบและข้อบังคับ ตามที่กำหนดในแผนธุรกิจ บริษัท กรีนเวลท์ เฮลท์แคร์ อย่างเคร่งครัด
 2. ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่พูดจาอวดอ้างเกินความเป็นจริงที่รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากทางบริษัทฯ
 3. ผู้่จำหน่ายอิสระต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามราคาที่บริษัทฯกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยไม่ขายตัดราคา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมธุรกิจ
 4. ผู้จำหน่ายอิสระไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการวางขายผลิตภัณฑ์กรีนเวลท์ ในราคาต่ำกว่าราคาขายปลีก ในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ในร้านค้าออนไลน์ หรือวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของบริษัทฯ
 5. ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่พูดเกินจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ในการนำเสนอหรือสาธิตให้กับลูกค้า
 6. ผู้จำหน่ายอิสระไม่ชักชวนให้ผู้อื่นเปลี่ยนสายงาน เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งและเป้นผลเสียโดยรวมกับการดำเนินธุรกิจ
 7. ผู้จำหน่ายอิสริต้องเอาใจใส่ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องแก่บุคคลในสายงานพร้อมทั้งการจัดการประชุมย่อยและฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้่ ความเข้าใจในการทำงาน
 8. ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่อาศัยเครือข่ายของสมาชิกเป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจของบริษัทฯ
 9. ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่ตักตุน หรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์มากกว่าจำนวนเพื่อจำหน่ายในแต่ละเดือน
 10. ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่ชักชวนผู้อื่นซื้อสินค้าจำนวนมากเพื่อหวังประโยชน์ทางธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึงความต้องการแท้จริงของสมาชิกหรือผู้บริโภค
 11. ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่ละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าของบริษัท กรีนเวลท์ เฮลท์แคร์ จำกัด รวมถึงผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ หากไม่ได้รับการอนุญาตจาทางบริษัทฯ
 12. การยกเลิกธุรกิจ หากสมาชิกของ บริษัท กรีนเวลท์ เฮลท์แคร์ จำกัด มีความประสงค์จะยกเลิกธุรกิจ สมาชิกมีสิทธิที่จะคืนสินค้าในสภาพที่ขายต่อได้ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ชุดคู่มือหรืออุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจมายังบริษัทฯ โดยจะต้องเป็นสิ่งที่ซื้อจากบริษัทฯ ภายในเวลา 30 วัน นับก่อนวันที่ท่านแจ้งยกเลิกธุรกิจ และบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินแก่สมาชิกภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สมาชิกใช้สิทธิคืน ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์หักค่าดำเนินการได้ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด และมีสิทธิหักลบกลบหนี้ใดๆ อันเกี่ยวกับสัญญาตามมาตรา 23 ของ พรบ.ฯขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ที่ผู้จำหน่ายอิสระจะต้องชำระได้
 13. การจำหน่ายสินค้า เมื่อมีการจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภค ซึ่งมิใช่สมาชิกด้วยกัน จะต้องมีเอกสารสัญญาซื้อขายที่ถูกต้อง อันมีสาระสำคัญว่าจะต้องมีการรับประกันความพึงพอใจ และรับคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน โดยสมาชิกจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้ผู้บริโภค และนำสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับคืนสินค้า ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิหักค่าดำเนินการและผลประโยชน์ที่ได้จ่ายไปแล้ว ไม่เกินอัตรารที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 14. การเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกบริษัทฯ จะยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสมาชิก เพื่อเป็นการเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งมากว่าดังนี้
  1. สมาชิกให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในใบสมัคร
  2. สมาชิกฝ่าฝืนกฏระเบียบและข้อปฏิบัติของบริษัท
  3. สมาชิกได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
  4. กรณีที่สมาชิกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ หรือแผนการตลาดอย่างบิดเบือนร้ายแรง
  5. สมาชิกกระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียหายในการประกอบกิจการ
  6. รบกวนองค์กรสมาชิก ทั้งในสายงานตนเอง และสายงานอื่น
  7. ให้ร้าย หรือทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและบริษัทฯ (การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป้นสมาชิกของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับสิทธิที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากการเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเพิ่มพูนขึ้นก่อนหรือหลังการเพิกถอนนั้น และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องทราบเป้นลายลักษณ์อักษร)
 15. มาตรการลงโทษ
  • ขั้นที่ 1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
  • ขั้นที่ 2 งดรับการรักษายอดในเดือนนั้นๆ และไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นในเดือนนั้นๆ ด้วยเช่นกัน
  • ขั้นที่ 3 ปลดออกจากการเป็นสมาชิก (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลดสมาชิกผู้ใดผู้หนึ่งตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อบริษัทฯ พิสูจน์ได้หรือมีเหตุอันควรเชื่อถือได้ว่ามีพฤติกรรมตามข้อ โดยสมาชิกที่ถูกปลดออกจะได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ล่าสุดของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้แก่บริษัทฯ) มาตรการลงโทษนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดบทลงดทษโดยวิธีใดตามดุลยพินิจ
 16. การโอนสิทธิของการเป้นสมาชิกบรษัท กรีนเวลท์ เฮลท์แคร์ จำกัด
  1. สมาชิกสามารถโอนสิทธิของการเป้นสมาชิกกรีนเวลท์ให้กับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ผู้รับโอน คือผู้ที่ระบุไว้ในใบสมัครหรือญาติพี่น้องเท่านั้น และผู้รับโอนสิทธิต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของการสมัครสามาชิกใหม่ทุกประการ
  2. ทุกครั้งที่มีการโอนสถานภาพสมาชิกจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน และบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการอนุมัตินั้น ท้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทฯ
  3. กรณีสมาชิกเสียชีวิต บริษัทจะโอนมรดกทางธุรกิจให้กับทายาทหรือผู้ที่ถูกระบุชื่อในใบสมัคร

แผนธุรกิจนีโอแฮร์

#เป็นสมาชิกนีโอแฮร์แล้วดีอย่างไร ?

สมาชิกนีโอแฮร์ อยู่ดี กินดี มีความสุขกันถ้วนหน้า
สมาชิกนีโอแฮร์ ซื้อสินค้าได้ในราคาพิเศษสุด
รับเงินโบนัสจากยอดขายทุกวันที่ 10 ของเดือน
มีประกันอุบัติเหตุ 120,000-320,000 บาท
สามารถโอนสิทธิของสมาชิกให้ผู้อื่นได้
ตำแหน่งของสมาชิกไม่มีหลุด ขึ้นแล้ว ขึ้นเลย
สิทธิประโยชน์อื่นๆ การส่งเสริมการขายมากมาย
สมาชิกเข้าระบบตรวจยอดเงินโบนัส ได้ที่นี่.. http://gwthai.extramember.biz/R1

สั่งซื้อหรือสมัครเป็นสมาชิกตัวแทน โทร./ไลน์ 0882944259

ข้อมูลเพิ่มเติม..

https://www.neohairspray.com
https://www.facebook.com/pphairshop
pawitchaya.jin@gmail.com