ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

สินค้าเราใช้ดี ใช้ได้ผล จึงบอกต่อ.. สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำง่าย ขายคล่อง พลิกวิกฤตเป็นโอกาส มีอิสรภาพด้านการเงินและเวลา ให้รีบคว้าโอกาสนี้นำไปสร้างรายได้อย่างงดงาม เพียงสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเรา รับสิทธิประโยชน์มากมาย..

สมาชิกซื้อสินค้าได้ในราคาพิเศษสุดๆ
รับเงินปันผลจากยอดขายทุกเดือน
🚴‍ มีประกันอุบัติเหตุ 120,000-320,000 บาท
สิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

โทร. 088-2944259
Line ID : 0882944259
E-mail : pawitchaya.jin@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/pphairshop
Webseit : www.neohairspray.com

ขั้นตอนและเอกสารการสมัครสมาชิกนีโอแฮร์

 1. ซื้อสินค้าเพื่อเปิดบิลในราคาสมาชิก
 2. เตรียมเงินค่าสมัครสมาชิก 100 บาท
 3. ทำการโอนเงินค่าสินค้าและค่าสมัคร
 4. เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อใช้รับโอนเงินปันผลของสมาชิกในแต่ละเดือน
 5. ขีดฆ่าสำเนาเอกสารว่า ใช้สำหรับสมัครสมาชิก green wealth เท่านั้น” พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและลงวันที่ เดือน ปี กำกับ
 6. ถ่ายภาพเอกสารพร้อมหลักฐานโอนเงินส่งมาที่….
 7. คุณปวิชญา จินดา  Line ID : 0882944259 หรือ E-mail : pawitchaya.jin@gmail.com

lineid0882944259

 บัญชีธนาคารนีโอแฮร์

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ ในวันสมัครผู้สมัครต้องไม่เคยมีชื่อปรากฏในทะเบียนสมาชิกของบริษัทฯมาก่อน ยกเว้นที่ได้สิ้นสุดการเป็นสมาชิกบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 180 วัน
 2. กรณีของสามี-ภรรยา ถือเป็นบุคคลเดียวกัน ให้สมัครร่วมกันได้ โดยใช้รหัสเดียวกัน
 3. ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระของบริษัทฯ บอกเลิก
 4. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนผู้แนะนำได้ กรณีบัตรสมาชิกสูญหายหรือย้ายที่อยู่ใหม่โปรดแจ้งมายังเราหรือ สำนักงานใหญ่ภายใน 30 วัน
 5. ผู้สมัครต้องมีบัญชีออมทรัพย์/สะสมทรัพย์ของธนาคารใดตามที่บริษัทฯกำหนด เพื่อจะได้โอนผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนที่ผู้สมัครจะพึงได้รับจากบริษัทฯ
 6. กรุณาแสดงบัตรหรือแจ้งรหัสสมาชิกทุกครั้ง เมื่อซื้อสินค้า ทั้งนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอง
 7. สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระจะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกเมื่อ
  1. ผิดข้อตกลง หรือ ข้อปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกฏระเบียบข้อบังคับจรรยาบรรณ
  2. การลาออก
  3. ถึงแก่ความตาย หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน